ชุดวิชา 21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย
หน่วยที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หน่วยที่ 3 หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย
หน่วยที่ 4 หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยของต่างประเทศ
หน่วยที่ 5 แนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
หน่วยที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
หน่วยที่ 7 การรณรงค์เพื่อเด็กปฐมวัย
หน่วยที่ 8 การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยศึกษา
หน่วยที่ 9 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย
หน่วยที่ 10 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอารมณ์-จิตใจ
หน่วยที่ 11 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม
หน่วยที่ 12 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
หน่วยที่ 13 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
หน่วยที่ 14 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
หน่วยที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน
%d bloggers like this: