แผนกิจกรรมชุดวิชา ภาค 2/2560

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

-20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-20795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-20795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
-20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
-20796/29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
-22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา
-22744 การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
-22746 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาไทย
-22747 การพัฒนาทักษะทางภาษา
-22749 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทย
-22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์
-22753 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
-22754 สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 
-22755 โลกาภิวัตน์ศึกษา
-22759 ชีววิทยาและเคมีสาหรับครู
-22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู
-22761 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-22762 สารัตถะและวิทยวิธีทางภาษาอังกฤษ
-22764 การพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
-22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
-22766 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาอาชีพ
-22767 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

-23722 การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
-23723 นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
-23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-23788 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-23788 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4
-23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา

แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

-24795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-24795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

-25713 การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ฉบับแก้ไข 26-2-61)
-25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
-25795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-25795 วิทยานิพนธ์ 3 และวิทยานิพนธ์ 4
-25796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-26709 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-26712 สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-27795 วิทยานิพนธ์ 3 และวิทยานิพนธ์ 4
-27796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตัวอย่างการเขียนและบทฯ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา


-29701 สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
-29702 หลักการและทฤษฎีการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู
-29704 สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-29798 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-29798 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

-20505 พื้นฐานวิชาชีพครู
-20508 การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-20596 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูขั้นที่ 2 (กำรปฏิบัติกำรสอนในโรงเรียน 1)
-20597 ประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 
%d bloggers like this: