แผนกิจกรรมชุดวิชา ภาค 1/2561

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

-23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา
-23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา (เปลี่ยนวันสัมมนาเข้ม)
-23727 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
-23728 นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
-23787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-23788 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-23788 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

-20794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
-20795 วิทยานิพนธ์  1 และ 2
-20795 วิทยานิพนธ์  3 และ 4
-20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน
-21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
-22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
-22742 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย
-22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน
-22748 วรรณกรรมท้องถิ่น
-22752 คณิตศาสตร์สำหรับครู
-22756 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์
-22765 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
-29799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

-25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
-25715 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร
-25794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
-25795 วิทยานิพนธ์ 1 และ 2
-25795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
-27703 การจัดระบบทางการศึกษา
-27706 เทคโนโลยีและสื่อสารการสอนและการฝึกอบรม

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

-29703  สารัตถะวิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
-29704  สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-29798  วิทยานิพนธ์  1 และ 2
-29798  วิทยานิพนธ์  3 และ 4

แขนงวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

-20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
-20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
-20509 ความเป็นครู
-20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 1
-20596 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นที่ 3

%d bloggers like this: