รายละเอียดกลุ่มสัมมนาระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน

ชุดวิชา  22740

ชุดวิชา  22744

ชุดวิชา  22746

ชุดวิชา  22747

ชุดวิชา  22749

ชุดวิชา  22750

ชุดวิชา  22753

ชุดวิชา  22754

ชุดวิชา  22755

 ชุดวิชา  22762

– ชุดวิชา  22764

– ชุดวิชา  22766

– ชุดวิชา  22767

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชุดวิชา  22759

ชุดวิชา  22760

– ชุดวิชา  22761

– ชุดวิชา  29701

– ชุดวิชา  29702

– ชุดวิชา  29704

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

ชุดวิชา  23722

ชุดวิชา  23723

ชุดวิชา  23789,23796

แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ชุดวิชา  25713

ชุดวิชา  25714

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

%d bloggers like this: